Bemutatkozás | Virtuális séta | Elérhetőségünk | Szolgáltatásaink | Nyitva tartás | Használati szabályzat | Munkatársaink

A könyvtár használatának szabályzata

A könyvtárba beiratkozhat személyazonosságának és elérhetőségének megfelelő igazolása mellett minden magyar állampolgár; a 2001. évi LXII. Tv. 4 (2) bekezdése alapján a határainkon kívül élő magyar nemzetiségű, illetve más külföldi állampolgár is. Az 5-15 éves korosztály számára elsősorban a gyermekkönyvtár használatát javasoljuk, de minden beiratkozott olvasó számára hozzáférhető a könyvtár valamennyi dokumentuma. A tagsági viszony egy évre, azaz a beiratkozástól - megújítástól számított 365 napra szól. (Amennyiben az olvasónak tartozása van, a tagsági viszony megszűnése után a tartozás továbbra is fennáll, az csak a Ptk. 1959. évi IV. tv. 324. §-a alapján évül el.) A beiratkozni szándékozónak ki kell töltenie a Belépési nyilatkozatot, amelyen a következő személyi adatokat kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme; nem kötelező adatként: munkahelye, foglalkozása, személyi azonosító okmányának száma. A könyvtár a személyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. A beiratkozott olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályzatának betartására. Önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges.

Beiratkozási díj

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások

A könyvkiválasztó tereket és az olvasótermeket csak regisztráció és a ruhatár használata után lehet igénybe venni. A ruhatár használata díjtalan és kötelező!

Beiratkozott olvasók által igénybe vehető szolgáltatások


A beiratkozás fejében nyújtott szolgáltatások az olvasójegy leadása után vehetők igénybe.

Helybenhasználat: a könyvtár minden dokumentuma, szolgáltatása és az ezekhez szükséges technikai eszközök helyben igénybe vehetők.

Dokumentumkölcsönzés: a kölcsönzési állományba tartozó könyvek, hanglemezek, videokazetták, hangoskönyvek a kölcsönzési szabályok betartásával kölcsönözhetők.

Kölcsönzési lehetőségek
Állomány Kölcsönözhető darabszám Határidő Hosszabbítás lehetősége
FR,IR 9 30 nap 2 alkalom
Video, DVD 2 2 nap 2 alkalom
CD 2 5 nap 2 alkalom
Olvasóterem 2 3 nap nincs
Hanglemez 3 30 nap 2 alkalom
Megyetörténet 3 5 nap 1 alkalom
BC 4 + melléklet 14 nap 2 alkalom
Hangoskönyv, BR egyedi elbírálás alapján
Folyóirat egyedi elbírálás alapján
Könyvtárközi kölcsönzés a küldő könyvtár feltételeinek megfelelően

Ugyanabból a dokumentumból az olvasó csak egyetlen példányt kölcsönözhet!

14 éven aluli olvasóink videokazettát, CD lemezt és DVD-t csak szülői felügyelettel kölcsönözhetnek.

Előjegyzés: A kölcsönzés alatt lévő dokumentumra - olvasói kérés alapján - előjegyzés vehető fel. A szolgáltatás igénybevételének díja dokumentumonként 100 Ft, mely a kért példány kölcsönzésekor fizetendő. A dokumentum beérkezéséről az olvasót a könyvtár értesíti. Az előjegyzett dokumentumot az értesítés keltétől számított 10 napig tartjuk rendelkezésre. Hosszabbítani nem lehet, ha a dokumentumra előjegyzést vettünk fel.

A kölcsönzési nyilvántartás számítógépen történik, vita esetén a számítógépen lévő adatok a mérvadók. A könyvtárközi kölcsönzés külön adminisztráció alapján történik. A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben a dokumentum lejárati idejének meghosszabbítása nem történt meg, a könyvtár felszólítást küld, melyben kéri a dokumentum visszaszolgáltatását. Ha az első felszólítás eredménytelen marad, 30 nap elteltével a könyvtár második felszólítást küld, további 30 nap után pedig tértivevényes levélben a 3. felszólítást is kézhez kapja az olvasó. Ha ez is eredménytelen marad, akkor a könyvtár a bírósághoz fordul a tartozás kiegyenlítése céljából. Az ekkor felmerülő költségek (együttes postaköltség, eljárási költségek, illeték, dokumentum értéke, végrehajtó költségei) az olvasót terhelik.

Késedelmi díjak: A kölcsönzött dokumentum elvesztése esetén a feldolgozó csoport szakvéleménye alapján az olvasónak meg kell térítenie azt a kárt, amit a dokumentum elvesztésével okozott. Ennek minimális összege az előző év dokumentumtípusonkénti beszerzési átlagára. A könyvtárral szemben fennálló tartozás esetén újabb kölcsönzés, a 3. felszólítást követően újabb szolgáltatás nem vehető igénybe.

Prezens dokumentumok igénybevétele: A könyvtár vezetése által meghatározott szabályok szerint a nem kölcsönözhető állomány is igénybe vehető a fentiekben meghatározott módon, korlátozott időre. A prezens állomány (bizonyos olvasótermi, belső raktári könyvek valamint a folyóiratok legfrissebb számai) - az olvasószolgálatok vezetőjének engedélyével - kizárólag hétvégére kölcsönözhetők.

A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtárak és a beiratkozott olvasók vehetik igénybe. A küldő könyvtár esetenként kölcsönzési díjat kérhet, ennek összege a megrendelőt terheli. A könyvtárközi kölcsönzés útján eredetiben meg nem szerezhető művekről az olvasók kérésére a könyvtár másolatot készít, illetve készíttet. Ennek költségei, valamint az eredetiben kért dokumentumok postaköltségének 50%-a szintén a megrendelőt terhelik. A könyvtárközi kölcsönzésben igénybe vett dokumentumokra a kölcsönzés szabályai az irányadók.

Másolatszolgáltatás: a könyvtárban a szerzői jogi és állagvédelmi korlátozás alá nem eső dokumentumokról másolat vagy sokszorosítás készíthető. Ennek költségei a megrendelőt terhelik.

A fénymásolás díja: Szaktájékoztatás, irodalomkutatás: a könyvtár teljes dokumentumállományából, közhasznú információs adatbázisaiból általános és szak jellegű tájékoztatást biztosít, amely személyesen, hagyományos vagy elektronikus levélben, illetve telefonon kérhető. A tájékoztató szolgálat, kérésre irodalomkutatást végez, melynek eredményéről a felhasználót értesíti. A kutatás eredményét a könyvtár a későbbi tájékoztató munkában hasznosítja.

Internetszolgáltatás: a könyvtár internetszolgáltatását a Nemzeti Információs Infrastruktúra Program biztosítja. A szolgáltatást a könyvtárhasználaton belül biztosítjuk, emiatt ezt kizárólag regisztrált olvasók vehetik igénybe, alapvetően kutatási, könyvtárhasználati célokra. A használat ideje 30 perc, melyet az olvasószolgálatnál lehet indítani. Amennyiben a szolgáltatásokra mások nem tartanak igényt, az internet-hozzáférés további 30 percre meghosszabbítható.

Heti nyitvatartási rend: A könyvtárban tartott rendezvények, kiállítások idejére a könyvtár vezetése a kölcsönzési vagy olvasótermi forgalmat korlátozhatja. Erről idejekorán és megfelelő módon (sajtó, falragasz stb.) értesíti az olvasóközönséget. Hasonlóan jár el ünnepi nyitva tartás, munkanapok áthelyezése esetében is.

A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt okozók, a szolgáltatást zavarók, botrányos viselkedésűek kötelesek az okozott kárt megtéríteni, illetve a könyvtár használatától időlegesen vagy véglegesen eltilthatók.

Zalaegerszeg, 2009. február 25.