Aktuális | Skype | Könyvajánló-szépirodalom | Könyvajánló-szakirodalom | Internet tanfolyam

Könyvajánló

Válogatás könyvtárunk legfrissebb szakirodalmi műveiből
Az elsősorban pedagógusok, tanárjelöltek és doktorandusz hallgatók munkáját, felkészülését segítő kötet az Európai Unió iskolával, valamint a pedagógusi hivatással kapcsolatos elvárásait, továbbá a fejlődési tendenciák elemzését tartalmazza. A közölt tanulmányok szerzői gárdáját több éve a felsőoktatásban dolgozó neveléstudományi szakemberek és pszichológusok alkotják. A táblázatokkal, ábrákkal illusztrált oktatási segédanyag az egyes tanulmányok végén a kulcsfogalmak, valamint kérdések és feladatok megfogalmazásával, illetve irodalomjegyzék megadásával járul hozzá olyan kérdések, témák tisztázásához, mint az EU emberképének pedagógiai konzekvenciái, az elvárt pedagógusi kompetenciák, a tanulók motiváltságát befolyásoló tényezők, az informatikai fejlesztések lehetőségei. Továbbá megtudhatjuk, mit jelent az inkluzív nevelés ma Európában? Hogyan értelmezhető a reflektivitás, a tanári munka hatékonyságának egyik kulcstényezője? Miben segítheti a pszichológus a pedagógiai munkát? Hogyan ismerhetők fel az iskoláskorban előforduló viselkedészavarok? Milyen mentálhigiénés programokat kínálhat egy oktatási intézmény? Az utolsó tanulmányból az is kiderül, miként valósítható meg pedagógiai folyóiratokban, nemzetközi internetes adatbázisokban való keresés, vagy olvasás útján az önművelés fontos feladata.


Life Long Learning, információs társadalom, globalizáció - e sokszor hallott fogalmak közös nevezőre hozásában nagy szerepet játszhat a jövőben az e-learning, azaz az elektronikus eszközökkel történő tanítás és tanulás. Ennek mindennapossá válása még várat magára, addig is sok problémát kell megoldani. A szerző ismeretterjesztő kötetében bemutatja az egész kérdéskört a napjainkban bekövetkező változásoktól a technológiák oktatásban játszott szerepén, az elektronikus tanulás fogalmán és a hagyományos távoktatással való kapcsolatán, a tanulás irányításának kérdésén, valamint a felmerülő új kihívásokon át egészen a franciaországi tapasztalatokig. A kötet fogalomtárral, az ajánlott és a felhasznált irodalom jegyzékével, angol és francia nyelvű összefoglalóval, továbbá a szerző a témában közölt korábbi publikációinak listájával zárul.


Sajnálatos módon napjainkra a hazai illegális kábítószerek repertoárjának alapvető részét képezi a kokain, melynek használata a 90-es évek második felétől vált konkrétan problémává az európai országokban. Egy az Európai Bizottság által támogatott, 2003-ban célba ért kutatás (Kokain- és crack-fogyasztók támogatási szükségletei Európában címen) keretein belül kilenc európai ország kokainfogyasztóinak pszichoszociális problémáit vizsgálták. Ebben a projektben Magyarország is részt vett, s az így született eredményeket most a jelen kötetben foglalják össze a szerzők. A kiadványból részletesen tájékozódhatunk az európai kokainhelyzet sajátosságairól, az európai fogyasztók támogatási szükségleteinek, illetve az ennek érdekében kidolgozott keretprogram részleteiről, a hazai kokainfogyasztók típusairól és igényeikről, az intenzív orvosi ellátás tükrében kialakult jellemzőikről, támogatási szükségleteikről a szakemberek, valamint a budapesti és országos drogpolitikai tisztségviselők szemszögéből. Az irodalomjegyzékkel és a témában megjelent publikációk listájával záruló kötetben ezen felül olvashatunk a Budapesten megrendezésre került "kokainkonferencia" programjáról és egyéb részleteiről.


A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem elismert professzora 1987 és 2000 között a Testnevelési Egyetem - korábban TF - sportmarketing és szponzorálás tantárgyának oktatójaként is tevékenykedett. A tárgy anyagát az intézmény 1999-ben saját tankönyveként adta ki Sportmarketing-menedzsment címmel, egy évvel később pedig napvilágot látott a Sportmarketing (Bp., Bagolyvár, 2000.) című tankönyv is, mely 2006-ig több utánnyomással kb. 4000 példányban jelent meg. Jelen kiadvány ennek a szponzorálás témakörével kibővített, átdolgozott változata. "A sport tömegessé válása a fogyasztáshoz hasonlóan kényszeríti ki a piaci eszközök tervezett, stratégiai alkalmazását. Ezt az igényt elégíti ki a sportmarketing, a sportstratégia, a szponzorpiac szereplőivel a kölcsönös érdekek megfogalmazásával, a sportolók és a nélkülözhetetlen sportfogyasztók elégedetté tételének művészetével" - olvashatjuk a szerzői előszóban. Hoffmann Istvánné könyvében azokra az ismeretekre fekteti a hangsúlyt, amelyek tapasztalatai szerint meghatározóak azok számára, akik oktatják, tanulják a sportot, sportvállalkozók, sportügynökségeken, vagy sportolóként sportintézményekben tevékenykednek. A szerző rövid életrajzát is tartalmazó, tizennégy fejezetre tagolt kiadvány végén bibliográfia, feladatgyűjtemény és az illusztrációk forrásainak jegyzéke kapott helyet.


Az óvodások és kisiskolások körében végzett vizsgálataik eredményeiről számolnak be a szerzők táblázatokkal, ábrákkal illusztrált kötetükben. A 3-12 éves gyermekek testi és mozgásfejlődéséről kifejtett bevezető gondolatok és a szakirodalmi áttekintés után a téma módszertani kifejtése következik. A Vizsgálati eredmények című fejezetben a szerzőpáros részletesen tárgyalja a vizsgált minta szocioökonómiai státusát, testi fejlettségét és motorikus teljesítményét. Külön fejezet szól a tehetséges, a túlsúlyos gyermekekről, valamint a születési évszak és a mozgásügyesség kapcsolatáról. Az angol nyelvű összefoglalóval és irodalomjegyzékkel kiegészülő tanulmánykötetet óvodapedagógusok, tanítók, testnevelő tanárok mellett főiskolai hallgatók és a téma iránt érdeklődő kutatók is haszonnal forgathatják.


A magyar házassági köteléki jog alakulását követhetjük nyomon a műben a 11-19. századig, összehasonlítva az ide vonatkoztatható európai jog fejlődésével, különböző irányvonalaival. A házasság fogalmának definiálása után az intézmény jogalkotási és -alkalmazási hatásköréről ír a szerző az állam és egyház viszonylatában, majd vázolja a polgári házasságkötés, valamint a válás kialakulását, fő modelljeit, magyarországi történetét. A kiadvány utolsó két fejezetének témája a házassági köteléki jog modernizációjának bírósági gyakorlata és a magyar szekularizált házassági köteléki jog értékelése az európai jogfejlődés tükrében. A kötet végén találjuk az irodalomjegyzéket, a források listáját, a függeléket és a tárgymutatót.


A kötet szerzője szinte a mai napig terjedően hiszen a német elnökség uniós jogalkotási feladatait is ismerteti - dolgozza fel és elemzi a magyar rendszerváltástól kezdődően a kodifikációs folyamatokat. Áttekinti, hogy mi volt a jog szerepe ebben az átalakulásban, hogyan történt az uniós csatlakozás egyik alapfeltételének számító jogharmonizáció, majd az egyes területekre vonatkozó változásokat, a szabályozás átalakulását mint például egészségügy, energiaszektor, közlekedés, oktatás tárgyalja. Foglalkozik a hatékony jogalkotás kulcskérdéseivel, az Alkotmánnyal és Alkotmánybírósággal, az európai alkotmánnyal. Jelentős terjedelemben tér ki az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekre, valamint az egyéni kontra nemzeti biztonság témájára. Röviden bemutatja az új Polgári Törvénykönyvet, szót ejt a büntetőpolitikáról, az új büntetőjogi programról. Foglalkozik a gazdasági joggal, és a jelenlegit megelőző finn uniós elnökség jogalkotási eredményeivel. A kötetet a jogharmonizáció hazai módszertana zárja. A bevezető szavai szerint a könyv anyagát haszonnal tanulmányozhatják a politikusok, médiában, közigazgatásban dolgozók, egyetemisták, közéletben résztvevők.


A szív- és érrendszeri betegségek mind előfordulási gyakoriságukat, mind halálozási okként való felbukkanásukat tekintve sajnos toplistásnak számítanak napjainkban, épp ezért a megelőzés minden lehetséges módjára érdemes és kell figyelni. Maria Treben a természetes gyógymódokat ajánlja az olvasók figyelmébe - művében (az általános gyógynövényismertetőt és megelőzési tanácsadót követően) kifejezetten erre a problémakörre ajánlott gyógyfüves receptek, házi szerek szerepelnek. A gyógynövényjegyzékkel és a szerző rövid életrajzával végződő kötetet fekete-fehér rajzok kísérik.


Szülők, pedagógusok, nagyik, bébiszitterek - szóval mindenki, aki valamilyen csemetére felügyel - haszonnal forgathatják ezt a kiadványt, amely nem más, mint egy speciális Budapest-útikönyv. A mű abban tér el a többi útikalauztól, hogy kifejezetten a gyerekek szemszögéből mutatja be hazánk fővárosát, elsősorban azokra a látványosságokra, programokra koncentrálva, amelyek a kicsik számára nyújthatnak élvezetes időtöltést. A szerzők nagyobb területi egységenként (belváros, Városliget, Margitsziget, Észak-, Kelet- és Dél-Pest, Bel-, Észak- és Dél-Buda) tekintik át a potenciális érdekességeket Budapesten és környékén, külön kiemelve a megtekintésre méltó nevezetességeket, a szabadtéri szórakozási lehetőségeket, játszóházakat, kulturális programokat, cukrászdákat, "gyerekbarát" éttermeket. A szöveget színes rajzok kísérik.